شعبه اصلی:

خیابان آپادانا دوم، شماره 95

شعبه دوم:

ميدان انقلاب، پاساژ انقلاب، طبقه همکف

شعبه سوم:

خیابان حکيم نظامی، نبش خیابان خاقانی، جنب گز ميخک

شعبه چهارم:

خيابان آپادانا دوم، روبروی مسجد کاظميه

منتظرتان هستیم!